Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historické okénko SDH Radimovice

6. 10. 2009

 

Vážení čtenáři,

v následující řádky Vám přináší krátký historický přehled událostí Sboru dobrovolných hasičů v Radimovicích. Podrobnější informace z historie sboru jsou zachyceny v publikaci vydané k oslavám 70. výročí založení sboru.

1936

Historie sboru sahá do roku 1936. Dne 13.6.1936 schválil zemský úřad v Praze ustavení spolku Sbor dobrovolných hasičů v Radimovicích.

1. řádná valná hromada se konala 23.8.1936, kdy bylo přítomno 34 členů a 3 hosté. Na programu byla volba orgánů spolku. Předsedou byl zvolen Čeněk Kocour.

Výše členských příspěvků byla stanovena na 6,5 Kč pro člena činného, pro přispívajícího 8,- Kč.

Na sklonku roku 1936 se výborová schůze usnesla podat žádost o stavební místo pro hasičskou zbrojnici a to u kašny na té straně k louži.

1937

Počet členů se zvyšuje na 53.

Na návrh podvelitele usneseno požádat obec o příděl jiného stavebního místa pro zbrojnici.

V předvečer pohřbu prezidenta Osvoboditele T.G.Masaryka uctili členové sboru památku zesnulého prezidenta.

1938

Výborová schůze se usnesla pořídit u klempíře Nejedla z Divoké Husy 10 ks helmic.

Usneslo se podat obecnímu zastupitelstvu připomínku ve věci stavby vodovodu a vody požární.

1939

Do budoucna účastní se sbor pohřbů bratří a jejich manželek povinně.

Počet členů 36 činných, 29 přispívajících.

Starostou sboru zvolen Čeněk Kocour, náměstkem Karel Karták a velitelem Josef Rozkovec.

Usneseno podat žádost o subvenci na zřízení a vybudování hasičské zbrojnice v obnosu 15 000,- Kč. O stavební místo požádá sbor obecní zastupitelstvo, ale usneseno počkat s touto žádostí až do vyřešení obecního vodovodu.

Doporučeno zakoupení jeviště od místního spolku "Domovina", který je v likvidaci za 1 000,- Kč.

Usneseno po dohodě se členy spolku Kaminský pořádat "Veselého Silvestra".

1940

Obecní zastupitelstvo vybralo místo pro hasičskou zbrojnici za transformátorem. Členové se usnesli, že místo nevyhovuje a to pro malou rozlohu a pro velkou vzdálenost od středu obce. Usneslo se požádat obec o jiné místo, nejlépe na návsi.

Usneseno, aby byly hlídky na zábavách a biografech dvoučlenné a určeny pro celý týden, přičemž by se ve službě střídaly. Usneselo se, že odměna za tuto službu byla od pořadatelů za jedno divadelní představení 10,- Kč, za odpolední čaj 10,- Kč, prodloužený čaj 20,- Kč, divadlo nebo film 20,- Kč.

1941

Příkazem obecního zastupitelstva v Radimovicích ze dne 25.12.1940 přikázané místo na stavbu hasičské zbrojnice ani zdaleka nevyhovuje. Podmínka Josefa Šulce, aby mu byl pod zbrojnicí vystaven sklep na řepu je nepřijatelné, poněvadž vydudování sklepa by vyžadovalo nákladů vyšších než stavba zbrojnice samé a sbor nedisponuje tak velkými finančními prostředky. Usneseno požádat o rozhodnutí okresní úřad.

1942

Dle upozornění okresní hasičské jednoty v Turnově nemají být v roce 1942 konány valné hromady.

Počet činných členů 36, počet přispívajících 25.

Další zápis je až z roku 1946.

1946

Připomnělo se 10 let od založení sboru.

Starosta sboru Bohumil Hoření, náměstek Ludvík Holina, jednatel František Bradáč.

Stanoveny jednotné příspěvky pro činné i přispívající členy 25 Kč za rok.

1947

Starosta sboru Bohumil Hoření, náměstek Ludvík Holina, jednatel Vladimír Vyšín.

Schválena objednávka 50 m hadic typu C u firmy Tokan v Turnově.

Dne 19.10. proběhne přehlídka sboru okresním velitelem. V neděli v 6.30 hodin sraz veškerého činného členstva na návsi k přehlídce.

1948

Schválen návrh jednatele, aby činní členové, kteří se účastní nejméně třech cvičení a navštěvují schůze byli od placení příspěvků osvobozeni a ti liknaví, aby platili v plné výši.

Vatra v předvečer narozenin T.G.Masaryka se nemohla zapálit z důvodu nedostatku topiva.

1949

Starosta sboru Karel Grolmus, místostarosta Ludvík Holina, jednatel Jaroslav Košek.

Schválena výše příspěvků pro člena činného i přispívajícího 30,- Kč.

Sbor se účastní úpravy sokolského hřiště a cvičiště, obecních cest a sběr šrotu.

Vzhledem k neúplné výzbroji sboru nelze se účastnit soutěží.

Úprava nově přidělené zbrojnice v č.p. 47 (v současnosti je to sídlo obecního úřadu. Dřívě zde bylo řeznictví a hospoda).

 1950

Plán na letošní rok: úprava zbrojnice v č.p. 47, zakoupení motorové stříkačky, spolupráce při plánované výstavbě koupaliště.

Starosta sboru Karel Grolmus, místostarosta Ludvík Holina, jednatel František Slavík, velitel Stanislav Dlask.

Výzbroj, která se prozatímně uskladnila u členů sboru se přemístí do hasičské zbrojnice.

1951

Starosta konstatuje, že činnost sboru byla dosti ubohá v minulém roce a proto doporučuje více zájmu o práci ve sboru.

Závazek pro tento rok: každý činný člen sboru získá nového člena.

Další zápis je až z roku 1955.

1955

Předsedou zvolen František Kos.

Bude provedena kontrola komínů v obci.

Předseda Místního národního výboru v Radimovicích prohlašuje, že je malý zájem o věci veřejné v obci, hlavně při získávání funkcionářů (funkci velitetele) a sděluje, že je to způsobeno tím, že v obci není stříkačka.

Usnesení pro tento rok: získat mládež a ženy do jednoty. V obci odpracovat 300 hodin a v následujícím roce se zúčastnit soutěže vzorného požárníka.

Další zápis je až z roku 1957.

1957

Delegát Okresního výboru Československého svazu požární ochrany zhodnotil práci naší jednoty, která je dosti chudá. Připomíná, aby se pořádaly přednášky, filmová představení, rozšířila se členská základna. Doporučuje ke koupení práškový hasicí přístroj, který je velmi účinný.

Předseda jednoty František Kos, velitel František Slavík, jednatel Václav Porš.

Úkoly pro tento rok: získat 2 mládežníky, odpracovat 200 hodin, provést cvičení pořadové i technické, provést preventivní prohlídky domů, el. vedení.

Cvičení na soutěž začne až po dohodě s br. Kordíkem, ktekrý k tomu účelu zapůjčí stroj místní jednoty Radostín

1958

Požární jednota bude kontrolovat veškerá bezpečnostní a protipožární opatření na všech pracovištích a provozovnách Jednotného zemědělského družstva. Bude nápomocna při opatřování minimaxů. V době senoseče a žní bude dle potřeby konat noční hlídky v kravíně.

Na výroční schůzi br. Rozkovec navrhuje, aby se zřídila požární nádrž pro vodu ve středu obce.

Poděkování jednotě za okopání cukrovky i při práci na žních.

1959

Výbor místní jednoty se pro soutěž "Na pomoc zemědělcům" nevyslovil a nedal proto podnět k soutěži.

Protože byla přidělena motorová stříkačka jen před několika dny a termín do soutěže ve Vlastibořicích je velmi krátký, tak se soutěže jednota nezúčastní.

Další zápis až v roce 1961.

1961

Na úseku budovatelském se odpracuje na výstavbě zbrojnice 150 hodin, při akci "Z" 100 hodin, v místním JZD se odpracuje 100 hodin při zemědělských pracech.

Zvýší se aktivita družstva žen.

1962

Dohodnuto pořádat požární veselici. Pro tento účel se svolává zábavný výbor. Uhlí na vytopení sálu dá místní národní výbor.

Má být znovu upravena a vyzdobena propagační skřínka.

Stará korespondence a časopisy budou dány do sběru až do roku 1962.

Sběr železného šrotu byl proveden v rámci obce při akci "Jarní úklid". Bylo sebráno 4 500 kg, z toho na požárníky připadá 10 hodin jako brigáda.

Bylo provedeno cvičení - útok na stodolu JZD s dobrými výsledky. Tento zásah byl uskutečněn za 8 minut.

Předseda Karel Bradáč, místopředseda František Slavík, jednatel Vladimír Sucharda.

 1963

Plnění závazků a úkolů bylo prověřeno podle měsíčního hlášení. Bylo dosaženo na jarních pracích v zemědělství 57 odpracovaných hodin, při žňových pracích 82 hodiny. V akci "Z" členové odpracovali 194 hodiny.

Nově ustanoveno zásahové družstvo ve složení: Josef Kočí, Václav Šváb, Václav Retr, Jiří Beran, František Beran, František Kupec, Josef Šulc, Miloslav Hloušek, J. Švejda. Družstvo žen: Marie Slavíková, Marie Trojanová, L. Navrátilová, Eva Švábová, Marie Kočová, M. Suchardová, Miluše Kupcová, M. Havrdová, M. Műllerová, Věra Berkmanová, Hana Berkmanová.

1964

Počet členů 57, z toho 44 mužů a 13 žen.

Předseda: Karel Bradáč, velitel Miloslav Hloušek, jednatel Vladimír Sucharda.

Požárnická veselice se bude konat 8.2.1964. Byl ustanoven zábavný výbor, který se postará o hladký průběh a zajištění zábavy. Na výzdobě se začne pracovat ve čtvrtek před pořádáním zábavy.

1965

Předseda Josef Trojan, I. místopředseda Miloslav Hloušek, II. místopředseda Josef Nejedlo.

Na přestavbu požárního auta chybí povolení k přestavbě.

Usneseno dát požadavek na národní výbor na 10 párů vysokých šněrovacích bot.

Pro výstavbu nové zbrojnice je zapotření cca 1 500 brigádnických hodin. Zajištěno je dosud 600 hodin. Záleží na členstvu a všem občanstvu obce, aby se požadovaný počet brigádnických hodin dosáhl.

1966

Po jednání s místním a okresním národním výborem bude výstavba požárnické zbrojnice odsunuta na další rok.

Návrh na vybudování požárnice zbrojnice ve stodole u zámku. Po svolení TJ Sokol a přenechání stodoly místnímu národnímu výboru se přikročí k plánovaným pracím.

Počet členů 58, z toho 41 mužů a 17 žen.

Objasněna otázka výstavby požárnické zbrojnice. Protože dochází brigádnicky k výstavbě prodejny je zapotření, aby byly brigádnické síly sjednoceny a netříštily se. V případě, žse bude zajištěna výstavba prodejny, bude možné v podzimních měsících 1967 zahájit výstavbu zbrojnice.

1967

Projednání soutěží požárních družstev.

Provést úklid zbrojnice do 9.7.. Úklid bude proveden v sobotu nebo v neděli při brigádě na výstavbě prodejny.

1968

Předseda: Josef Trojan, velitel Miloslav Hloušek, jednatel Josef Rozkovec.

Příprava posvícenské zábavy na 9.11. v hostinci U Šulců. Vstupné 8,- Kč.

1969

Uctěna památka zesnulých členů Karla Bradáče a Františka Koška.

V diskuzi výroční schůze F. Navrátil navrhl, aby byla vybudována zbrojnice u stodoly u koupaliště. Doporučil spolupráci místního národního výboru s požárním sborem při této akci.

1970

Provedeno zhodnocení soutěže požárních sborů. Umístění našeho požárního sboru nebylo nejlepší, hlavně zásluhou špatné účasti na nácviku.

Z. Válek navrhl na příští zimu vytvoření kluziště za pomoci požárního sboru. Je ochoten si vzít kluziště na starost.

1971

Předseda Josef Trojan, velitel Milan Hloušek, jednatel Josef Marek.

Formou brigádnických hodin vystavět a upravit koryto pro odtok vody ve vesnici a spravit taras nad tunelem.

Místní národní výbor Sychrov dopisem sděluje, že podle pokynu nadřízených orgánů, s platností od 1.4. budou prováděny praktické zkoušky poplachových sirén ve všech obcích okresu a to vždy 1 x měsíčně první pátek v měsíci ve 14 hodin v intervalu 1 minuty.

1972

Předseda František Navrátil, místopředseda Václav Šváb, velitel Zdeněk Válek.

Problematika projektu a zajištění materiálu na zbrojnici projedná Josef Kočí na místním národním výboru.

Každý člen výboru navštíví 5 členů jednoty a projedná s nimi závazek k výstavbě zbrojnice.

Oslava MDŽ proběhne v sobotu 11. března v Zámecké restauraci ve 20.00 hodin. Každá žena obdrží květinu za 3-4 koruny. Vstupné 10,- Kč.

Pouťová zábava bude uspořádána společně s TJ Sokol a to v sobotu od 20.00 hodin do 02.00 hodin a v neděli od 16.00 hodin do 24.00 hodin. Vstupné 10,- Kčs.

Brigádu na výstavbu zbrojnice odložit pro nedostatek materiálu.

1973

Bude uspořádán ples společně s TJ Sokol v restauraci U Šulců. Tombola do 300,- Kčs. Vybroušení a vyleštění podlahy provede bratr Jiroušek. Podlahu napastuje dorostenecké družstvo. Vstupné 10,- Kč. Tombola 2,- Kč.

 Příprava oslav MDŽ. Květiny pro ženy zajistí br. Danilevič. Doporučen je brambořík a to 60 ks. Občerstvení v hodnotě 20,- Kčs na osobu.

V září úkol uspořádat brigádu na zbrojnici. Postavit lešení, položit stropní desky. Sraz v 8.00 hodin.

Na fond solidarity s Vietnamem odevzdat 100 Kčs.

1974

V únoru se konala požárnická veselice. Příjem 1 350,- Kčs, vydání 1 466 Kčs.

V červnu požární jednota pošle přípis na MNV o dokončení oprav koupaliště a jeho včasného napuštění.

Předseda požární jednoty v říjnu informuje o pracovní náplni směny na výstavbu hasičské zbrojnice. Úkolem je zazdít vrata, otlouct omítku, zazdít železo do věnce.

Na výroční členskou schůzi se br. Trojan pokusí zajistit vepře. V případě neúspěchu se zakoupí krůty.

1975

Na první členské schůzi patřil úvod politické situaci ve světě v roce 1974 a úspěchům socialistických států a především Sovětského svazu v upevňování světového míru.

V dubnu bylo sebráno 26q šrotu.

Výborová schůze schvaluje přihlášku do soutěže "O nejlepší základní organizaci SPO okresu Liberece".

Ke konci roku se apeluje na oživení činnosti mládeže a nutnosti obnovení tradic.

1976

Výborová schůze schválila návrh zakoupit vozík, ve kterém bude výbava pro případ zásahu pomocí hydrantu.

V srpnu se konstatovalo, že klempířské práce na zbrojnici jsou provedeny velmi nezodpovědně.

Topení na sále "U Šulců" je v dezolátním stavu.

1977

Tradiční ples se koná 22.1.1977.

 V sobotu 25.3. bude proveden sběr šrotu.

Všichni uniformovaní požárníci se zúčastní oslav 1. máje ve stejnokrojích. Sraz v 9.00 hodin na Červenici.

Dokončení zbrojnice - brigáda v sobotu 25.6.

Výroční členská schůze se bude konat 11.12. v Zámecké restauraci. Bude zakoupeno sele od JZD. Na schůzi pozvat KSČ, MNV, MV NF + složky NF, okolní sbory. Výzdoba je ponechána na vedoucím restaurace.

Návrh na členy výboru: předseda - F. Navrátil, místopředseda: V. Šváb, velitel: J. Bursa.

1978

Společenský ples se bude konat 21.1., vstupné 12,- Kčs.

J. Rulec projedná s předsedou MNV nákup vozidla.

F. Navrátil seznámil s výsledky kolaudace požární zbrojnice. Zbývá dokončit - oprava omítky, osazení větrací mřížky do skladu PHM.

Vážným problémem je, že v obci nejsou sirény. Dále je potřeba zajistit akumulační kamna do zbrojnice.

1979

Do funkce jednatele byl zvolen Ing. Václav Holeček.

Přípravu vatry zajistí dne 29.4. v 9.00 členové výboru. Pálení vatry bude 30.4. + lampionový průvod.

Úkol pro velitele: do 5.5. zahájit výcvik členů devítky a pravidelně pokračovat až do soutěže.

Národní výbor požaduje vytřídění hadic na: dobré, vyhovující, nevyhovující.

Návrh plánu činnosti: prevence - 160 prohlídek obytných budov, 6 prohlídek provozoven, získat 2 nové členy. Uskutečnit jednu ideově výchovnou přednášku. 3 praktická cvičení na soutěž, jedno námětové cvičení.

1980

Termín soutěže je dohodnut na 10.5.1980 v oboře.

Sběr šrotu se uskuteční 26.4..

Okresní směna dne 26.4. provede odvoz likvidovaného materiálu ze zbrojnice, z MNV odvést plechovou skříň do zbrojnice, od Šulců převézt starou stříkačku do zbrojnice. Úklid terénu před zbrojnicí.

Ve vyhodnocení soutěže ve sběru jsme se neumístili na předních místech. Nová přihláška do soutěže nebude podávána, sběr však bude prováděn.

Do funkce předsedy zvolen František Navrátil, místopředseda Miloslav Hloušek, velitel Jaroslav Bursa, jednatel Václav Holeček.

1981

Předložený projekt na přístavbu sociálního zařízení a nářaďovny nevyhovuje dispozičně ani funkčně.

Požárnická veselice bude uspořádána společně s TJ Sokol dne 14.3.1981. Vstupné 12,- Kč, hraje Tranzit.

 

Následuje zápis až v roce 1988.

1988

Předsedou zvolen Miroslav Jech, místopředseda Miloslav Hloušek, velitel Radek Svátek, jednatel Jaroslav Bursa.

Na výroční členské schůzi konané 3.12. v diskuzi zaznělo, že sekání příkopů se musí provádět ručně, není možné použít mechanizaci. Po dokončení hřiště se bude řešit otázka koupaliště - generální oprava, musí se opravit střecha zbrojnice - lepenka je ve zbrojnici.

Důchodová daň j 1m2 = 50 hal.

1989

Členská schůze a oslava MDŽ se bude konat 11.3. od 17.30 hodin v Zámecké restauraci. Občerstvení v rozmezí 20-25 Kčs + 30 květin.

Sekání příkopů - zakoupeno 5 ks kos a kosišťata. Za sekání příkopů 20,- Kč.

Na všechny soutěže se bude jezdit s vlastní technikou. Občerstvení při soutěži podle kategorií. Děti 10,- Kč, dospělí - 15,- Kč.

Jubilea od 70 let se budou slavit po 5 letech.

1990

Ples se bude konat v pátek 19.1.1990 ve Vlastibořicích. Tombola 500,- Kč. Ve čtvrtek v podvečer odvoz materiálu do Vlastibořic.

Zrušena funkce referenta politickovýchovné práce.

Sekání příkopů do voleb - dvě skupiny. První k nádraží. Druhá na Rohanku.

Soutěž mužů a žen (požární útok) se koná dne 20.10.1990, sraz v 8.00 hodin na parkovišti.Vyúčtování soutěže v neděli dopoledne u pana Kočího. Soutěž byla výborně zorganizovaná, výbor vyslovuje organizačnímu výboru pochvalu.